https://universiriencia.com

ބުރައުޒަރ ހުންނަންވާނީ ކުކީ ހެދޭ ގޮތަށް

މެހެމާނުނަށް ބައެއް ކޯސްތައް ބޭނުންކުރެވޭނެ

މި އީ މި ސައިޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރުތަ؟

މުޅި ކޯހަށް ފުރިހަމަ އެކްސެސް ލިބުމަށްޓަކައި މި ސައިޓުގައި އައު އެކައުންޓެއް ހަދަންވާނެ.

ބައެއް ކޯސްތަކުން އެންރޯލްމަންޓް ކީ އެއް ބޭނުންވެދާނެ. މި ކީ ފަހުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ

އިރުޝާދުތައް ތިރީގައި
  1. ފުރުއްވާ ފޯމު މި .
  2. ވަޤުތުން ތިބާއަށް އީމެއިލްއެއް ފޮނުވޭނެ
  3. މެއިލް ކިއުމަށްފަހު އޭގައިވާ ލިންކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލައްވާ
  4. އެކައުންޓްހެދިފަ ލޮގިންކުރެވޭނެ
  5. ދެން، ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ކޯހެއް ޙިޔާރުކުރޭ
  6. އެންރޯލްމަންޓް ކީ އެއް ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ، މުދައްރިސް ދެއްވި ކީ ބޭނުންކުރައްވާ
  7. މިހާރު މުޅި ކޯހަށް ފުރިހަމައަށް އެކްސެސް ލިބޭނެ