https://universiriencia.com

ཁྱོད་རའི་བརའུ་ཟར་ནང་ ཀུ་ཀིས་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་དགོ།

སློབ་ཚན་ལ་ལོ་གཅིག་གིས་ཡང་ཅིན་མགྱོནམ་ཚུ་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་བཅུག་འོང་།

ནཱ་ལུ་ ཁྱོད་འགོ་དང་པ་ཨིན་ན?

ས་ཁོངས་གོ་སྐབས་ཡོངས་རྫོགས་སྦེ་འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ དང་པ་ཁྱོད་རའི་རྩིས་ཐོ་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་